Všeobecné obchodné podmienky Andreawinslow

 

Článok I.

Vymedzenie pojmov


Článok II.

 Informácie o uzatvorenej zmluve, predmete zmluvy a obchodných podmienkach

 

Článok II.

 Cena

Článok III.

 Objednávka

 

Článok IV.

Platobné podmienky a Možnosti platby

Za služby je možné platiť nasledovnými spôsobmi:

Poskytované zľavy nie je možné kumulovať.

 

Článok V.

Dodacie podmienky

 

Článok VIII.

Storno kúpnej zmluvy

 

Článok IX.

Právo spotrebiteľa odstúpiť od zmluvy

 

Článok X.

Práva a povinnosti zmluvných strán

 

Kupujúci je povinný:

 

Kupujúci má právo:

 

Predávajúci je povinný:

 

Predávajúci má právo:

 

Článok XI.

Ochrana osobných údajov

 

Článok XII.

Náhrada škody pri neprevzatí služby

 

Článok XIII.

 Záručné podmienky

 

Článok XIV.

Záverečné ustanovenia